Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou platné k 1. 1. 2023

Prodávající
Prodávajícím je Mgr. Ondřej Kotek, provozovatel internetového obchodu www.svickarna-svickyodbajdy.cz, se sídlem Krátká 331, Staňkovice 439 49, Česká republika. Prodávající je fyzickou osobou podnikající podle živnostenského zákona, IČO 07491115. Prodávající není plátcem DPH.

Kupující
Kupujícím může být koncový spotřebitel a nebo podnikatelský subjekt.

Koncovým spotřebitelem se rozumí poslední článek v řetězci odběratelů, fyzická osoba, která zboží spotřebovává a neprodává dál.

Právní vztahy prodávajícího a koncového spotřebitele upravuje zákon č. 89/2012 sb. Občanský zákoník a související předpisy a dále zákon č. 634/1992 sb. Zákon o ochraně spotřebitele. Tyto právní vztahy nejsou dále upraveny těmito obchodními podmínkami.

Podnikatelským subjektem se rozumí každá právnická osoba a fyzická osoba, která prování nákup zboží za účelem dalšího využití v rámci své podnikatelské činnosti. Při nákupu zboží vždy uvádí IČO a/nebo DIČ a/nebo firmu organizace.

Právní vztahy prodávajícího a podnikatelského subjektu upravuje zákon 513/1991 sb. Obchodní zákoník a související předpisy. Tyto právní vztahy nejsou dále upraveny těmito obchodními podmínkami.


Prostředky komunikace

Pro účely vzájemné komunikace mezi kupujícím a prodávajícím slouží zejména e-mail a telefon. Náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku hradí kupující nebo prodávající dle charakteru použitého komunikačního prostředku, platných podmínek a sazebníků poskytovatelů komunikačního prostředku. Oba typy komunikačních prostředků na dálku jsou uvedeny na webových stránkách internetového obchodu. Kupující může prodávajícího kontaktovat e-mailem kdykoli, telefonicky potom každý všední den v době mezi 8. a 15. hodinou.


Objednání zboží

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím vytvořené a řádně vyplněné a odeslané objednávky v rámci internetového obchodu, dále osobně, telefonicky či e-mailem. Odeslání objednávky prostřednictvím internetového obchodu nebo její zadání jinými popsanými cestami je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před odesláním objednávky v internetovém obchodu bude vypočtena celková cena za vybrané zboží a kupující bude vyzván k výběru metody platby za zboží včetně souvisejících poplatků a způsobu doručení. Kupující poté bude dále vyzván k odsouhlasení údajů.

Přijatá objednávka se stává závaznou pro obě strany v momentě e-mailového či telefonického potvrzení ze strany prodávajícího. K tomuto účelu prodávající využije kontaktní údaje zadané kupujícím při objednání zboží.

Objednávka se považuje za vyřízenou v momentě předání zboží dopravci nebo osobním vyzvednutím kupujícím na určeném místě. Kupující může objednávku vyzvednout sám nebo prostřednictvím 3. osoby, která však musí znát jméno či název, na které byla objednávka provedena a variabilní symbol objednávky (č. faktury). Kupující taktéž při osobním vyzvedávání své objednávky dané údaje předloží pro potvrzení, že se nejedná o omyl.

Kupující může objednávku upravovat či stornovat po dohodě s prodávajícím. Kupující bere na vědomí, že všechny úpravy již zadané objednávky mohou vést ke změně konečné ceny objednávky v závislosti na daných úpravách. V případě zvýšení konečné ceny za zboží bude toto navýšení doúčtováno a prodávajícím vyžadováno k platbě. V případě snížení konečné ceny bude stanovena nová cena k zaplacení. Pokud bylo zboží již zaplaceno, bude rozdíl původní ceny a nové ceny po úpravě objednávky vrácen kupujícímu na účet, ze kterého byla platba provedena. Pokud chce kupující peníze vrátit na jiný účet, než ze kterého byla platba provedena, musí kontaktovat prodávajícího e-mailem. V případě již provedené platby hotově budou peníze vráceny na účet, o jehož číslo bude kupující požádán prodávajícím.

Pokud prodávající není schopen zajistit objednané zboží (například z důvodu ukončené výroby potřebné suroviny), je povinen neprodleně po zjištění této skutečnosti o tom informovat kupujícího. Prodávající nabídne kupujícímu vhodnou alternativu. Pokud kupující nesouhlasí s navrženou alternativou, prodávající neprodleně zašle zpět platbu za dané zboží, pokud již byla provedena, a to na účet, ze kterého byla platba provedena. Pokud chce kupující zaslat peníze zpět na jiné číslo účtu, než ze kterého byla platba provedena, musí kontaktovat prodávajícího e-mailem. V případě již provedené platby hotově budou peníze vráceny na účet, o jehož číslo bude kupující požádán prodávajícím.

Z důvodu nemožnosti zajištění zboží prodávajícím může kupující objednávku zrušit ihned po obdržení takové informace.

Zrušení objednávky bez udání důvodu je možné ihned nebo do 14 dnů od jejího vyřízení.


Platební podmínky a cena zboží
Cena zboží v nabídce internetového obchodu je konečná a je vždy aktuální a platná v momentě uskutečnění objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez výslovného upozornění kupujícího. Změna ceny zboží v internetovém katalogu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky. V případě, že dojde ke snížení ceny zboží objednaného kupujícím, má kupující právo na snížení ceny zboží v již přijaté a nevyřízené objednávce, a to na základě telefonické nebo emailové žádosti.

Ve výjimečných případech (nutnost objednáni neobvykle velkého množství materiálu) může být vyžadována platba zálohy. Toto neplatí při platbě předem.

Po obdržení platebních údajů zaplatí do 7 dnů kupující bezhotovostně na účet prodávajícího celkovou částku za zboží a dopravu. Pokud kupující nemůže ze závažných důvodů platbu uhradit ve stanovené lhůtě, kontaktuje prodávajícího a domluví se na dalším postupu. V opačném případě bude 8. den objednávka zrušena. Je možná i platba hotově v momentě osobního vyzvednutí zboží. Není možná platba platební kartou.

Při osobním vyzvednutí zboží umožňujeme platbu pomocí QR kódu.

Pokud kupující zvolí platbu dobírkou, bude mu účtován poplatek za dobírku dle ceníku zásilkové služby poskytující dopravu.

Zboží zůstává majetkem prodávajícího až do doby úplného zaplacení ceny zboží.


Dodací lhůty

Závazná lhůta pro vyřízení objednávky je 30 pracovních dnů od potvrzení objednávky prodávajícím. Předpokládanou dodací lhůtu se kupující dozví od prodávajícího při potvrzení objednávky. Vzhledem k tomu, že zboží připravujeme dle přání zákazníka, může se dodací lhůta měnit v závislosti na velikosti a typu objednávky. Ve výjimečných případech (velikost objednávky), lze dodací lhůtu domluvit individuálně.


Dodání zboží

Dodání zboží je možné několika způsoby.

  • Osobním odběrem na našich určených místech. Tato možnost není zpoplatněna.
  • Zásilkovou službou České pošty Balík do ruky. Cena je určována dle aktuálního ceníku České pošty v závislosti na hmotnosti zásilky.
  • Balíkovnou na výdejní místo. Cena je určována dle aktuálního ceníku služeb Balíkovny.
  • Zásilkovnou na výdejní místo. Cena je určována dle aktuálního ceníku služeb Zásilkovny.

Dopravné zdarma platí při objednávce s minimální hodnotou 2500 Kč.

Vlastní rozvážku zboží provádíme při objednávce s minimální hodnotou 20000 Kč.

Všechny výše uvedené možnosti dopravy jsou platné pro doručování po České republice.

Doručení na Slovensko je možné po dohodě s prodávajícím, v tomto případě však lze zaslat pouze Zásilkovnou na výdejní místo a to balíkem s maximální hmotností 10kg. Cena bude v tomto případě stanovena dle aktuálního ceníku služby.

Aktuální možnosti přepravy včetně cen jsou kupujícímu nabídnuty také před odesláním objednávky v internetovém obchodu. Při objednávce provedené osobně, telefonicky či e-mailem budou kupujícímu možnosti přepravy včetně cen sděleny před potvrzením objednávky.


Převzetí zboží

Zásilka se zbožím obsahuje vždy návod k použití výrobku. Na vyžádání je možné do zásilky přidat i daňový doklad. V opačném případě je vždy daňový doklad zasílán elektronickou formou jako příloha e-mailu s informacemi o objednávce.

Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

Zrušení objednávky bez udání důvodu je možné ihned nebo do 14 dnů od jejího vyřízení.

Převzetí zboží doručovaného Českou poštou (platí i pro službu Balíkovna):

Při převzetí zboží zkontrolujte obal zásilky. Pokud je zásilka viditelně poškozená již při doručení, můžete postupovat několika způsoby: požádejte doručovatele, ať vám předá výzvu k vyzvednutí zásilky a zásilku uloží na poště, kde můžete později uplatnit reklamaci poškození nebo úbytku nebo můžete zásilku odmítnout a nechat ji vrátit odesílateli nebo můžete zásilku přijmout, ale ztrácíte tím možnost uplatnit reklamaci.

Pokud po převzetí zásilky zjistíte až dodatečně, že je obsah poškozen nebo došlo k úbytku obsahu, můžete uplatnit reklamaci na kterékoliv poště. Reklamační řízení je možné zahájit nejpozději do 2 pracovních dnů po dni převzetí zásilky. Podmínkou dodatečné reklamace je předložení poštovní zásilky v tom stavu, v jakém byla dodána, nebo, není-li to možné, tento stav hodnověrně doložit.

Převzetí zboží doručovaného službou Zásilkovna:

Převzetí zboží může proběhnout na výdejním místě, kde si zásilku může vyzvednout přímo adresát nebo osoba pověřená adresátem po předložení hesla k vyzvednutí objednávky. Další možností je vyzvednutí pomocí výdejního místa Z-box, kde je vyzvednutí umožněno prostřednictvím mobilní aplikace Zásilkovna.

Po převzetí zásilku ihned zkontrolujte, pokud je poškozena, je nutné ihned dát vědět Zásilkovně. Pokud zásilka opustí výdejní místo, nelze uplatnit jakýkoliv nárok na náhradu škody. O rozsahu poškození nebo ztrátě obsahu zásilky musí být ihned při zjištění škody písemně informována Zásilkovna. Další manipulace s poškozenou zásilkou musí být provedena v souladu s pokyny Zásilkovny.

Osobní převzetí zboží:

Při osobním převzetí doporučujeme zkontrolovat obsah objednávky. Při shledání jakéhokoli nedostatku je nutno toto oznámit ihned při převzetí. Na místě je také možné oznámit odstoupení od smlouvy celé nebo části objednávky. Poté je nutné toto ještě potvrdit písemnou formou (e-mailem) a zaslat všechny náležitosti Žádosti o odstoupení od smlouvy. Na zboží vyzvednuté osobně se nevztahuje 14-denní lhůta pro vrácení zboží.


Pokud kupující zadá v objednávce doručení s platbou na dobírku, je povinen dle zákona 89/2012 sb. občanského zákoníku zboží vyzvednout a zaplatit. Pokud nebude expedovaná objednávka zaslaná na dobírku kupujícím vyzvednuta, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží (poštovné, balné, doběrečné). Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a berete na vědomí tuto povinnost. Pokud nebudou vzniklé náklady řádně a kompletně uhrazeny, budeme nuceni věc řešit soudní cestou nebo budou nesplacené pohledávky postoupeny specializované společnosti k vy­máhání včetně všech nákladů s tím spojených.


Odstoupení od smlouvy a vrácení peněz

Dle zákona č. 89/2012 sb. má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Vrácení zboží se může uskutečnit osobním doručením nebo prostřednictvím některého z přepravců. Vrácené zboží musí být kompletní, bez známek užívání či opotřebení. Zboží doporučujeme zaslat doporučeně. Zboží nesmí být zasíláno na dobírku. Pokud bude zasláno na dobírku, prodávající zboží nepřevezme a vrátí ho na adresu kupujícího na jeho náklady.

Žádost o odstoupení od smlouvy (dále jen Žádost) musí být zaslána prodávajícímu vždy písemnou formou. Lze tak učinit na e-mail svickarna@svickarna-svickyodbajdy.cz a následně zaslat zboží na adresu Mgr. Ondřej Kotek, Krátká 331, Staňkovice 43949. Další možností je zaslat zboží rovnou na výše uvedenou adresu s Žádostí v papírové podobě. Informace v Žádosti musí být dobře čitelné (nejlépe psané na počítači a vytištěné). V případě špatné čitelnosti mohou nastat obtíže s identifikací objednávky, a tedy i s vyřízením odstoupení od smlouvy.

Žádost musí obsahovat číslo objednávky, název výrobku, který chcete vrátit, číslo účtu, na které mají být zaslány vracené peníze a jméno a kontaktní údaje kupujícího. Prodávající se zavazuje zaslat vracenou částku zpět neprodleně po obdržení kompletní Žádosti o odstoupení od smlouvy a vraceného zboží.

V případě objednávek s hodnotou převyšující 8000Kč bude při odstoupení od smlouvy požadován manipulační poplatek ve výši 20% z celkové ceny objednávky z důvodu vyšších nákladů spojených s nákupem materiálu na výrobu.

Peníze za vrácené zboží včetně poštovného budou zaslány prostřednictvím bankovního převodu, proto v Žádosti o odstoupení od smlouvy vždy uvádějte číslo bankovního účtu, na který si přejete prostředky vrátit. Pokud nebude uvedeno jinak, prostředky se vrátí na účet, ze kterého byla platba zaplacena.

Storno objednávky před jejím odesláním může být provedeno telefonicky, osobně nebo prostřednictvím e-mailu svickarna@svickarna-svickyodbajdy.cz.

V případě objednávek s hodnotou převyšující 8000Kč bude požadován storno poplatek ve výši 20% z celkové ceny objednávky z důvodu vyšších nákladů spojených s nákupem materiálu na výrobu. Toto neplatí, pokud storno proběhne do 24hodin od provedení objednávky.


Reklamační řád a záruka na zboží

Reklamace zboží jsou vždy v souladu s aktuálně platným právním řádem. Na zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu www.svickarna-svickyodbajdy.cz se vztahuje lhůta záruky na zboží 24 měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na poškození při přepravě.

Záruční doba začne běžet v momentě převzetí zboží kupujícím. Jako záruční list slouží daňový doklad (faktura). Pokud se záruční doba některého z výrobku liší od obecně zákonem stanovené lhůty, je toto uvedeno přímo u daného výrobku. Kupující je povinen zboží po obdržení prohlédnout bez zbytečného odkladu a případné vady oznámit prodávajícímu písemně na adresu prodávajícího nebo e-mailem.

Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku běžným používáním, vady vzniklé při nesprávném používání výrobku, vady vzniklé nesprávným skladováním, vady vzniklé neopatrným zacházením s výrobkem.

Postup při reklamaci

Pokud objevíte na výrobku vadu, na kterou se vztahuje reklamace, informujte nás o reklamaci písemně (Oznámení reklamace) na adresu prodávajícího nebo na e-mail a přiložte záruční list (daňový doklad) k reklamovanému zboží. Uveďte jméno/název, adresu a kontaktní údaje, na které byla provedena objednávka.

  • Zboží zašlete jako doporučený balík na vaše náklady na adresu Mgr. Ondřej Kotek, Krátká 331, Staňkovice 43949
  • Pokud jste tak ještě neučinili v Oznámení reklamace, uveďte v zásilce čitelně důvod reklamace a popis závady.
  • Pokud jste tak ještě neučinili v Oznámení reklamace, přiložte doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě.

V případě zaslání reklamovaného zboží dobírkou si prodávající vyhrazuje právo zboží nepřevzít a odeslat zpět na adresu kupujícího na jeho náklady. V případě oprávněné reklamace má kupující právo požadovat po prodávajícím náklady spojené s dopravou.Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonem stanovené lhůtě 30 dní od obdržení reklamace a reklamovaného zboží. O vyřízení reklamace prodávající informuje kupujícího na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zboží. V případě, že kupující požaduje odeslání informace o vyřízení reklamace a reklamačního protokolu na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v Oznámení o reklamaci.


Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

Pokud se kupující domnívá, že jsme jej poškodili a nedostáli svým závazkům, nejdříve nás kontaktuje na naši e-mailovou adresu svickarna@svickarna-svickyodbajdy.cz .

Pokud se nepodaří vzájemnou dohodou spor vyřešit, může kupující využít práva na mimosoudní řešení takového sporu. V tomto případě se obrací na subjekt určený pro mimosoudní spotřebitelské spory, kterým je Česká obchodní inspekce (ČOI), ústřední inspektorát se sídlem Štěpánská 44, Praha 1, 110 00. Webové stránky ČOI https://www.coi.cz/informace-o-adr/ .

Na webových stránkách ČOI má kupující možnost podat Návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu prostřednictvím on-line formuláře.

V případě přeshraničních mimosoudních sporů naleznete bližší informace na webových stránkách https://www.coi.cz/informace-o-adr/informace-o-mimosoudnim-reseni-preshranicnich-spotrebitelskych-sporu-v-eu/ .


Ochrana osobních údajů

Všechny osobní údaje jsou uchovány v souladu s platnými zákony ČR, jedná se především o zákon č. 101/2000 sb. O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Osobní údaje nejsou předávány žádné třetí straně mimo smluvní přepravce, kterým jsou předány informace pouze v rozsahu nutném k bezproblémovému doručení zásilek.

Údaje o nákupech a chování zákazníků budou využity pouze pro zákonné potřeby provozovatele internetového obchodu.


Všechna data jsou zabezpečena proti zneužití a jsou umístěna tak, aby nedošlo k jejich využití žádným jiným subjektem.

Na přání zákazníka provozovatel internetového obchodu vymaže poskytnuté údaje z objednávky a uchová pouze údaje pro potřeby účetnictví, tj. dle zákona č. 563/1991 Sb.
Změna nebo výmaz uložených osobních dat jsou možné na základě písemného kontaktu prodávajícího a kupujícího (e-mailem nebo na poštovní adresu).

Všeobecná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Tuto změnu a její účinnost zveřejní prodávající na internetových stránkách či jiným vhodným způsobem. Pro kupujícího jsou závazné ty podmínky, které jsou platné v den vytvoření objednávky. Prodávající má povinnost zpřístupnit obchodní podmínky i po skončení jejich platnosti, pokud je na ně vázána objednávka.

Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo na změny a úpravy v rámci internetového obchodu bez předchozího upozornění.